Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky, poštovné
 8. Odstoupení od kupní smlouvy
 9. Záruka, servis
 10. Závěrečná ustanovení


1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v písemné smlouvě mezi těmito stranami uzavřené stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti Auto Hlaváček a.s.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici  v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené na www stránkách thule.hlavacek.cz, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Auto Hlaváček a.s. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci, který bude určen prodávajícím na jeho webových stránkách nebo na objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména technicky nebo cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky, o této skutečnosti se však zavazuje informovat kupujícího ve lhůtě 5 dnů ode dne učinění objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Kupující je povinen v objednávce označit, zda bude obchod realizovat v souladu s obchodním nebo občanským zákoníkem. Neoznačí-li kupující v jakém právním režimu bude obchodní případ realizován v souladu s předchozí větou, má se zato, že smlouva se bude řídit obchodním zákoníkem.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách thule.hlavacek.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6. Dodací lhůta

V případě platební podmínky „dobírkou“ nebo „hotově“ začíná dodací lhůta běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě platební podmínky „záloha“ začíná dodací lhůta běžet ode dne připsání úhrady na účet prodávajícího. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá písemné odsouhlasení kupujícího zdali tento souhlasí s dodáním objednaného zboží v náhradním termínu. Nebude-li kupující souhlasit s dodáním objednaného zboží v náhradním termínu má se bez dalšího zato, že od své objednávky odstupuje a dodání zboží nepožaduje. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné

DPD zajišťuje komfortní doručení objednaného zboží po celé ČR.
Stačí si pouze vybrat, kam a kdy ho chcete doručit, popřípadě tyto instrukce měnit.

DPD – standardní doručení po ČR, resp. DPD CLASSIC doručení Business

 • Doručení na firemní adresu následující pracovní den od podání zboží a to mezi 8:00 a 17:00 hodinou.
 • Přepravované zboží je automaticky pojištěno do 50 000 Kč.
 • Online možnost sledování aktuálního stavu procesu přepravy vaší zásilky.
 • V případě, že vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, provede další pokus o doručení na stejné adrese následující pracovní den. Celkem budou uskutečněny 3 pokusy o doručení.
 • Dobírku můžete uhradit platební kartou (VISA a MASTERCARD).

DPD – komfortní doručení po ČR, resp. DPD CLASSIC doručení Private
- služba má stejné parametry přepravy jako služba DPD CLASSIC doručení Business, které jsou popsány výše, a navíc zahrnuje následující služby:

 • Doručení především na soukromou adresu následující pracovní den od podání zboží a to mezi 8:00 a 17:00 hodinou.
 • Jeden pracovní den před samotným doručením vašeho zboží obdržíte SMS nebo email s informací o termínu doručení, číslem zásilky a výší doběrečného (pokud se jedná o dobírkovou zásilku).
 • Na www.dpd.cz zjistíte předpokládaný čas doručení – stačí pouze znát číslo zásilky, které jste obdrželi v SMS nebo emailu.
 • V den doručení vás kurýr bude informovat o případných změnách nebo s upřesněním času doručení zásilky.
 • Dobírku můžete uhradit platební kartou (VISA a MASTERCARD).

V případě, že vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, zanechá na místě oznámenku o neúspěšném pokusu o doručení, tato informace vám také bude zaslána emailem. Další pokus o doručení proběhne automaticky následující den na stejné adrese. Pokud si tento termín nebo adresu přejete změnit, můžete tak učinit velice jednoduchým způsobem na www.chcisvujbalik.cz, stačí pouze znát číslo Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení a PSČ místa doručení. V případě, že neznáte číslo Oznámení, kontaktujte náš Zákaznický servis na 841 700 700.

Ceny aktulního poštovného jsou vždy uvedeny při objednávce zboží.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, případně uvedené parametry,  které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se dále nevztahuje na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího.
Při nákupu dle občanského zákoníku máte v souladu se zákonem č. 367/2000 jako zákazník právo odstoupit od smlouvy v případě neosobního způsobu doručení do 14 dní od jeho převzetí. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek
Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury (daňového dokladu), variabilní symbol, datum nákupu.
Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálním dokladem o koupi

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby vrácení plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

9. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo osobě určené kupujícím při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Místem plnění při uspokojování práv z vad je sídlo kupujícího.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci smlouvy se dohodli, že není-li stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti v souladu s výběrem buď obchodním zákoníkem zejména § 409 a násl. nebo občanským zákoníkem, zejména § 588 a násl..